top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities


De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:


a. Informatie: alle door Opdrachtgever aan Bruiloftkriebels ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Bruiloftkriebels vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;


b. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Bruiloftkriebels, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;


c. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Bruiloftkriebels zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;


d. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Bruiloftkriebels de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;


e. Opdrachtnemer: de persoon die de Opdracht heeft aanvaard, vanaf heden “Bruiloftkriebels” genoemd. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het bedrijf, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers.


f. Werkzaamheden: alle door Bruiloftkriebels ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door Bruiloftkriebels zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Bruiloftkriebels voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Bruiloftkriebels zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Bruiloftkriebels voortvloeiende Werkzaamheden.


2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een schriftelijke Overeenkomst of een nadere opdrachtbevestiging.


3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.


4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.


5. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen, direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Bruiloftkriebels zijn betrokken.

 

6. Bruiloftkriebels is ten allen tijden bevoegd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien er een relevante wijziging is van de Algemene Voorwaarden wordt Opdrachtgever hierover op de hoogte gebracht.

 

Artikel 3. Aanbod

1. Het aanbod van de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending.

2. De offerte kan druk en/of zetfouten bevatten.

 

Artikel 4. Gegevens opdrachtgever


1. Opdrachtgever is gehouden om alle Informatie die Bruiloftkriebels naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Bruiloftkriebels te stellen. Bruiloftkriebels bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.


2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Informatie, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.


3. Opdrachtgever vrijwaart Bruiloftkriebels voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Informatie.


4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Bruiloftkriebels gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Bruiloftkriebels, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Informatie.


5. Bruiloftkriebels heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 5. Uitvoering opdracht


1. Bruiloftkriebels voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Ook zal de opdracht uitgevoerd worden op basis van haar kennis, vaardigheden en expertise, zonder aansprakelijkheid voor niet behaalde resultaten.


2. Bruiloftkriebels bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).


3. Bruiloftkriebels heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Bruiloftkriebels aan te wijzen derde.

 

4. Bruiloftkriebels wordt niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

5. Door derden geleverde diensten en goederen, ter uitvoering van de werkzaamheden, zullen voor rekening van de Opdrachtgever zijn.

 

6. De Overeenkomst kan aangepast worden als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is om de werkzaamheden  te wijzigen of aan te vullen. De bijbehorende financiële of kwalitatieve consequenties van deze wijzigingen zullen gecommuniceerd worden door Bruiloftkriebels en de kosten hierover zullen bij de Opdrachtgever opeisbaar zijn.

 

7. De bovenstaande wijzigingen zullen gefactureerd worden na de bruiloft op basis van nacalculatie.

 

8. Opdrachtgever zal voorafgaand het evenement de richtlijnen omtrent de COVID-19 pandemie kenbaar maken. Indien Opdrachtgever of diens gasten deze instructies of richtlijnen negeren is dit geheel voor eigen rekening en eigen risico voor de betrokkenen.

 

9. Bruiloftkriebels kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de cadeaus/geld die het bruidspaar ontvangt op de huwelijksdag. Het bruidspaar dient daar iemand voor aan te wijzen die hiervoor verantwoordelijk is.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom


1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Bruiloftkriebels.


2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Bruiloftkriebels rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Bruiloftkriebels gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bruiloftkriebels aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Bruiloftkriebels. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 7. Overmacht 


1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.


2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.


3. Indien er een beëindiging van de samenwerking tot stand komt door een overmachtssituatie, is Bruiloftkriebels gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 


 

Artikel 8. Uurtarief en kosten


1. De door Bruiloftkriebels uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld in een overeengekomen pakket. Betaling van het uurtarief is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


2. Naast het uurtarief worden de door Bruiloftkriebels gemaakte onkosten en de declaraties van door Bruiloftkriebels ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

3. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, uurtarief of prijzen wijzigen, heeft Bruiloftkriebels het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 9. Betaling


1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Bruiloftkriebels verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Bruiloftkriebels.


2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Bruiloftkriebels gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.


3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Bruiloftkriebels gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.


4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.


5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Bruiloftkriebels daartoe aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Bruiloftkriebels gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Bruiloftkriebels te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Bruiloftkriebels gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Bruiloftkriebels uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

6. De volgende betalingstermijnen zijn van toepassing:

 • 50% bij het aangaan van de Overeenkomst.

 • 40% uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de bruiloft.

 • 10% plus nacalculatie na de bruiloft.

 

Artikel 10. Termijnen


1. Als tussen Opdrachtgever en Bruiloftkriebels een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Informatie tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Bruiloftkriebels in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.


2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Bruiloftkriebels (schriftelijk) overeengekomen is.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen


1. Bruiloftkriebels is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Bruiloftkriebels geen, onjuiste of onvolledige Informatie heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. 


2. De aansprakelijkheid van Bruiloftkriebels is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Bruiloftkriebels voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Bruiloftkriebels uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Bruiloftkriebels aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.


3. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van Bruiloftkriebels beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte uurtarief.


4. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.


5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bruiloftkriebels of haar leidinggevend management.

 

6. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Bruiloftkriebels heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

 

7. Opdrachtgever vrijwaart Bruiloftkriebels voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Bruiloftkriebels geen, onjuiste of onvolledige Informatie heeft verstrekt.

 

8. Opdrachtgever vrijwaart Bruiloftkriebels voor aanspraken van derden (Medewerkers van Bruiloftkriebels en door Bruiloftkriebels ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

 

9. Het bepaalde in de leden 1 t/m 8 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Bruiloftkriebels jegens Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Opschortingsrecht en annulering
 

1. Bruiloftkriebels is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Informatie of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

2. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren. Bij annulering van de Overeenkomst zijn de volgende termijnen en bedragen van toepassing:

 • Tot 12 weken voor het evenement bedragen de annuleringskosten 50% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

 • Tot 8 weken voor het evenement bedragen de annuleringskosten 75% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

 • Tot 2 weken voor het evenement bedragen de annuleringskosten 80% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

 • Vanaf 2 weken voor het evenement bedragen de annuleringskosten 100% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

 

3. Bruiloftkriebels is in staat de overeenkomst per direct te beëindigen zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst in de volgende gevallen. 

 

 • Wanneer aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend.

 • Wanneer vermoed wordt dat opdrachtgever niet zal voldoen aan zijn/haar betalingsverplichting.

 • Wanneer faillissement voor/door opdrachtgever is aangevraagd.

 • Wanneer opdrachtgever personen die werkzaam zijn bij de opdrachtnemer op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.

 • Wanneer opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van een derde.

 • Wanneer opdrachtgever niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.

 • Wanneer opdrachtgever op een niet redelijke wijze de dienst tot zich neemt.

De reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten zullen in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever bij beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 13. Klachten

1. Klachten in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en/of de Overeenkomst dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de bruiloft schriftelijk worden doorgegeven aan Bruiloftkriebels.

 

2. Bruiloftkriebels is niet verplicht klachten die na het vermelde termijn ingediend worden in behandeling te nemen.

 

3. De Opdrachtgever zal Bruiloftkriebels in de gelegenheid stellen om de klacht nader te onderzoeken. Indien de klacht gegrond is zal Bruiloftkriebels de geleverde zaken vervangen of zorgdragen voor een restitutie overeenkomstig het bedrag dat evenredig is.

 

4. Indien wordt vastgesteld dat de klacht ongegrond is komen de door Bruiloftkriebels gemaakte kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht, forumkeuze en privacy/geheimhouding


1. De Overeenkomst wordt beheerst door Spaans recht.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de regio waarin Bruiloftkriebels gevestigd is.

3. Bij alle geschillen zal, voor de tussenkomst van de bevoegde rechter, eerst een mondeling overleg plaatsvinden tussen beide partijen om tot een oplossing te komen.

4. De Privacyverklaring is van toepassing op de Overeenkomst.

5. Opdrachtgever, Bruiloftkriebels en gecontracteerde derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst uitwisselen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan Bruiloftkriebels om de ontstane materialen (bijv. trouwfoto’s of video’s gemaakt door derden) te gebruiken op de website en social media van Bruiloftkriebels.

 

Artikel 15. Reparatieclausule nietigheden


1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

2. Als op enige bepaling in de Overeenkomst of op een gedeelte van de Overeenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Overeenkomst onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

bottom of page