top of page

Privacyverklaring

  1. Wie zijn wij

Bruiloftkriebels is een internationaal opererend wedding planner.

2.       Onze rol bij het verwerken van persoonsgegevens

Bruiloftkriebels treedt op als “Verwerker” van persoonsgegevens de overeenkomst correct uit te kunnen voeren of een op maat gemaakte offerte te kunnen verzenden.

3.       Welke persoonsgegevens verwerken wij

Om je overeenkomst die met ons aangaat uit te voeren, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 

Naam en adresgegevens

Je naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met je klantnummer. Je adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het leveren van de afgenomen diensten, het opstellen van facturen, om contact op te nemen.

 

E-mailadres

Je e-mailadres wordt opgeslagen om je belangrijke berichten over je bestelling c.q. dienst toe te sturen. Uiteraard heb je in dat geval altijd de mogelijkheid om je hiervoor uit te schrijven.

 

Telefoonnummer

Je telefoonnummer wordt gebruikt om contact op te nemen.

  

ID gegevens tekenbevoegd (type ID, documentnummer, geboortedatum, afgiftedatum, afgifteplaats)

Deze gegevens kunnen in sommige gevallen worden gevraagd ten behoeve van de uitvoer van werkzaamheden. Deze mag door je worden aangeleverd in de vorm van een onherkenbaar gemaakte kopie van een ID bewijs.

 

Gegevens over je contact met ons

Wij verwerken gegevens over het contact dat je met ons had wanneer je ons een vraag hebt gesteld of wanneer je een klacht bij ons indient.

 

 4.       Hoe komen wij aan je persoonsgegevens?

In alle gevallen krijgen wij persoonsgegevens rechtstreeks van u.

 

 5.       Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening en om contact met je op te kunnen nemen bij de uitvoering van onze contractuele verplichtingen.

 6.       Wat is de rechtsgrond om je persoonsgegevens te gebruiken?

Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als we daar een wettelijke grondslag voor hebben. Wij hanteren de volgende grondslag: voor de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 7.       Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kan je gegevens inzien en verwerken.

 

Onze leveranciers van software en IT-systemen verplichtingen wij om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen.

 

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Medewerkers verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes op het gebied van geheimhouding en omgang met persoonsgegevens.

 8.       Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij je gegevens nodig hebben.

9. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden wordt alleen gedaan indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In geval van verstrekking van persoonsgegevens aan derden wordt dit altijd van te voren vermeld aan de klant ter akkoord volgens de AVG wetgeving.

bottom of page